حسابداری
داد های مربوط به نیئوی کار را می توانیم نام کارگر یا کا رمند /شماره پرسنلی/ساعات کارکرد/نرخ دستمزد / میزان اضافه کاری/کسورات (بیمه/مالیات/وامیا مساعده...)نام بیرد.

   از انجا که هزینه حقوق ودستمزد ومخارج مربوط به ان در صد تقریبا بالای از هزینه های هر موسسه را نشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ود ستمزد به عمل اید از سوی د یگر سیستم حقوق ودستمزد  باید  به نهو ه ای طراحی شود  اطلاعات لازم را به سرعت گرد اوری وکثورات لازم را محاصبه ورقمخالص قابل پرداخت به هر یک از کار کنان را محاصبه نموده و تدابیر منا سبی برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سو استفاده کنندهی را ایجاد نمود و معمولا حقوق کشورهای وا حد های اقتصادی را ملزم نمئده تا اطلاعات لازم در مورد تعداد کارکنان حقوق ودستمزد ومزایای مر بوطه را همه ما همه به دستگاههای زیر ربط هم پون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم ودقیق برای حقوق ودستمزد ضروری کرده است

حقوق کار

کارگر و کار فرما هر دو از افراد جامعه  هستند . هر دو به هم نیاز مند ند  کار فرما به کار کار گر و کار گر  به تحصیل درامد  نیاز مند  می با شد اجتماع انها  کارگاه را تشکیل می دهد و بقاء کارگاه و رابطه  کار بین انها  نیاز  به مقررات دارد زیرا هر دو برای جلب منفعت  تلاش مک کنند . کارفرما سود بیشتر و کار گر درامد  بیشتر را می خواهد هر یک  حربه ای در دست دارد کار فرما اخراج را کارگر اعتصاب را پس برای جلوگیری از نزاع وحفظ کارگاه مقرراتی  لازم  است که مجموع این مقررات را حوق کار می نامند

تعریف کار

 مفهومی از کار در حقوق کار مورد نظر است چند مشخصه دارد  فعالیت های انسان باید به شرایط ذیل باشد:

1)ارادی وازادانه باشد

2)به دستور و تحت  نظارت  دیگری باشد

3)این فعالیت باید در مقابل  عوض مادی انجام شود

4)این فعالیت  باید برای جامعه مفید باشد 

با توجه به این مشخصات است که می توان  مفهوم کار را در حقوق کار بیان نمود کار عبارت است از هر نوع فعالیت فکری یا بدی که به منظور تولید کالایاعرضه

خدمتی  که  مناسب  رشد و تکامل  جامعه  باشد بطور  ازدانه در مقابل  دریافت  عوض مادی تحت دیگری  صورت گیرد

اجتماعی حقوق کار مفهو م

حقوق کار از جهت اینکه از کارگران حمایت  می کند و اجرای مقررات انها نهایتا منجر  به ایجاد صلح و صفا و بر قرای نظم در  اجتماع می گردد  داری مفهوم اجتماعی است حقوق کار در اثر  مبازات و جنبش های کار گری و با تلاش وفعالیت  بشر دوستانی که به دفاع از کارگران پرداخته بودندبوجود امد وهدف ان رفع بی عدالتی و بهبود بخشیدن به شرایط کار وزندگی کارگران بوده است از این رو هدف ان مذکور را با تعبیر اجتماعی یاد می کنند و می گویند بهبود شرایط کار وزندگی کار گران هدف اصلی حقوق کار است که جنبهء اجتماعی دارد مقرارت حقوق کار برای کارگر اهمیت فراوانی دارد می توان گفت تمام زندگی او بستگی به مقرراتی دارد که بر روابط کار حاکم است زیرا این مقررات می تواند در بازیافتن شخصیت انسانی کارگر کمک کند ویا بالعکس او را از مزایای انسانی محروم نماید ولی حقوق کار برای تامین هدف اول یعنی شخصیت دادن به کارگر بوجود امده است  حقوق کار برای این بوجود امده است کککه به شرایط زندگی کارگر بهبود بخشید ونهایتا رفاه کارگر را فراهم نماید  به همین جهت است که کارگران به جنبه اجتماعی ان توجه دارند اما باید دانست که اجرای این مقررات در واقع عبات از ایجاد محدودیت هایی بر حا کمیت کارفرما زیرا هر قدمی که به نفع کار گران برداشته  شود از لحاظ اقتصادی  تحمیلی بر منا فع کار فرما

 

 

حق السعی

کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرار داد کار اعم از مزد یا حقوق /کمک عایله   منوی/هزینه های مسکن /خوار بار /ایاب وذهاب/مزایای غیر نقدی /پاداش  افزایش تولید/سود سالانه ونظایر انها دریافت می نمایدرا حق السعی می نامند

مزد

عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی ویا مجموع انها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود چنا نچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی ودر صورتی که بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد کارمزد و چنا نچه بر اساس محصول تولید ویا میزان انجام کار درزمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده می شود

کارگر

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد  حقوق/سهم سودو سایر مزایا به در خواست کارفرما کار می کند

کار فر ما

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست وبه حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند

مدیران ومسئولانوبه طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرمامحسوب می شوند وکارفرمامسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید وکارفرما ان را نپذیرد در مقابل کار فرما ضامن است

کارگاه

کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او  در ان جا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی/کشاورزی/ معدنی/ساختمان ترابری/ مسافر بری/خدماتی/تجاری

تولیدیاماکن عمومی وامثال انها

 

 

قرداد کار

قراداد کار عبارت است از  قرداد کتبی یا شفاهی که به موجب ان کارگر در قبالدریافت حق السعی کاری را برای مدت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.  حداکثرمدت موقت برای کارهایی که طبیعت انها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت  کارو امور اجتماعی تهیه وتصویب هیات وزیران خواهد رسید.در کارهایی که طبیعت انها جنبه مستمر دارد در صورتی  که مدتی  در قرار داد ذکر نشود قرار داد دائمی تلقی می شود.قرار داد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد.

الف)نوع کار یاحرفه یا وظیفه هی که کارگر باید به ان اشتغال یابد .

ب)حقوق یا مزد مبنا و لواحق ان

ج)ساعات کد/تعطیلات و مر خصی ها

د)محل انجام کار

ه)تاریخ انعقاد قرارداد

و)مدت قرارداد چنا نچه کار برای مدتی معین باشد.

ز)موارد دیگری که عرف و عادات شغل یامحل ایجا ب نماید.

 

 

تعدات طرفین قرداد  کار

تعدات کارفرما و کارگر یا ناشی از قانون  است یا از قرارداد  کار کارگر و کار فرما  بعنوان  طرفین قرارداد کار هر کدام در برابر دیگری  تعداتی بر عهده دارند که باید ایفا نماید

تعهدات کار فرما

کار فرما بعنوان یک رابطه کار تعهداتی  بر عهده دارد که این تعهدات که بیشنر انها جنبه تکلیف قانونی دارد از حقوق کارگر  محسوب می شود قانون کار مورد شزایط کار از قبیل  مزد ساعات کار مرخصی ها مسایل ایمنی کارگاه  ضوابطی را به عنوان حداقل حقوق قانونی کارگر به رسمیت شناخته است که رعایت این حقوق  تکلیف کار فرما است منظور از تعهدات کار فرما تعهداتت قانونی او نیست بلکه تعهداتی که شخص او بموجب قرارداد و یا تعهداتی که مدیران قسمت های مختلف کارگاه بر عهده می گیرد نیز تعهدات کار فرما محسوب می شود و او متعهد به انجام انهاستاین تعهدات عبارتی از:

الف )رعایت رفتار انسانی

ب)تسلیم ابزار کار

ج)تعیین محل لباس واثاثه کارگر

د)پرداخت مزد

ه)رعایت مقررات مربوط به ساعات کار

و)رعایت مقررات مربوط به تعطیلات ومرخصی

ز)رعایت مقررات مربوط به کار زنان و نو جوانان

ح)ارائهء خدمات رفاهی

ط)رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محیط کار

ی)همکاری با بازرسان کار

ک)پرداخت حق بیمه

تعهدات کارگر

در قرارداد  کار  تعهداتی کارگر در برابر تعهدات کار فرما  قرار دارد قانون کاردو تکلیف مهم را برای کارگر منظور نموده است  یکی انجام کار ودیگری رعایت درخواست کارفرما  که همان دستورات او می باشد

الف)انجام کار

ب)انجام دستورات کار فرما

خاتمه قرارداد کار

 قردادکار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد

الف)فوت کارگر

ب)بازنشستگی کارگر

ج)از کار افتادگی  کلی کارگر

د)استعفای کارگر

ه)پایان کار در قرارداد هایی که مربوط به کار معین است

و)انقضاء مدت در قرارداد های کار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی ان

 مراحل حل اختلاف

هر  گونه اختلاف فردی بین کار فرما و کار گر  یا کار اموز  که نا شی  از اجرای  قانون و سایر مقررات کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کار فرما و کار گر یا کار اموز و یا نمایندگان  انها در شورای اسلامی ودر صورتی که در  واحد نباشد از طریق انجمن صنفی  کار گران و یا نماینده قا نونی کار گر ان و کار فرما  حل و فصل خواهد شد ودر صورت  عدم سازش  از طریق  هیئت های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل شد

هیئت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود

1)یک نفر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی

2)یک نفر نماینده کار گران به انتخاب  کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

3)یک نفر نماینده مدیران  صنایع به انتخاب  کانون  انجمن های  صنفی  کار فرمایان استان

 

نحوه وشرایط  پرداخت مزد

مزد باید در فواصل زمانی مرتب ودر روز غیر تعطیلوضمن ساعات کار به وجه نقد  رایج یابا  تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک وبا رعایت شرایط ذیل پرداخت شود

الف)چنانچه بر اساس ققرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت ان باید پساز محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کارویا روزهای کارکرد صورت گیرد

ب)در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف  کارگاه/پرداخت مزد به صورت  ماهانه باشد این پرداخت باید در اخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود در ماههای سی ویک روزه مزایا وحقوق باید بر اساس  سی ویک  روزه محاسبه وبه کارگر پرداخت می شود

اجزاءعناصرسیستم حقوق ودستمزد

اجزاءو عنا صر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق ودستمزد به طور کلی وبدوندر نظر گرفتن این سیستم برای موسسه بازرگانی وخدماتی یا تولیدی طرحشده به شرحذیل می باشد

الف)دایره کار گزینی

ب)دایره ثبت ورود وخروج پرسنل

ج)دایره حسابداری حقوق ودستمزد

 

 

وظیفه دایره کار گزینی چیست؟

 

واحد کار گزینی در هر موسسه وظیفه اصلی دایره کارگزینی تامین نیروی کار است به       طور کلی این دایره در قبال رعایت ایین نامه های مربوط به کارکنان توسط تمام دوایروقسمت های  واحد تجاری مسئولیت داردوظایف واحد کارگزینی در ارتباط با منابع انسانی واحد         تجاری شامل  تهیه ایین نامه های  استخدامی تنظیم برنامه های اموزشی – شرح وظایف وارزیابی مشاغل- استخدام- ازمایش- معاینه پزشکی وتعیین مشاغل و صدور حکم کار گزینی- افراد در زمرهء وظایف دایره  کار گزینی می باشد مقررات استخدامی باید علاوه بر رعایت مقررات واحد تجاری با قوانین وایین نامه های وظارت کاروامور اجتماعی نیز مطابقت داشته باشد.

وظیفه دایره زمان سنجی

وظیفه این دایره بررسی و محا سبه زمان استا ندار برای ساخت یک واحد محصول است زمان استا ندار انجام کار را با توجه به امکا نا ت و شرایط فیز کی  تعیین  می کنند بدین ترتیب که ابتدا زمان هر حرکت را با  بررسی حرکا ت لازم برای تولید اندازه مگیرند و سپس با جمع  مدت حرکات زمان استا ندارد را برای ساخت یک واحد محصول  بدست  می اورند  اطلا عات مر بوط به  زمان استا ندار د برای ساخت یک واحد  محصول در دوایری نظیر بر نامه ریزی تو لید  حسابداری حقوق و دستمزد و حسا بداری  بهای تمام شده به دلا یل مختلف کار برد دارد

دایره برنا مه ریزی تولید

این دایره قبل از شروع عملیات با استفاده از زمان استاندارد  محصول بر نا مه  تولید را برای هر سفارش دایره و یا مرحله  تولید تهیه می کند تا از این طر یق  امکان مقفا یسه و کنترل هزینه های  واقعی دستمزد با  بودجه دستمزد  همچنین  مقا یسه سا عا ت کار واقعی با ساعت استا ندارد و تولید واقعی با  تولید پیش بینی  شده فراهم گردد ضمنا با  بررسی برنامه ریزی

تو لید انحراف  کار ایی کار گردان  که ممکن است به دلا یل مختلف از جمله  تا خیر نا شی از کمبود مواد اولیه  خرابی  ماشین الات یا تجدید نظر در دستور العملهای اجرایی با شد  بررسی  می گردد   

دایره ثبت اوقات کار

وظیفه این دایره گرد اوری اطلاعات مر بوط به اوقات کار انجام  شده در مورد  هر یک از سفا رشات مرا حل  تو لید ویا م حصو لات  می با شد  اطلا عات مر بوط به او قات کار  صرف  شده با استفاده از دو کارت (کارت ساعت و کارت  او قات  کار) مشخص  ثبت و نگهداری می شود

الف) کارت سا عت (کارت حضور و غیاب )

این   کارت  حضور هر یک از کار کنان در کار خانه و ساعت  شروع و خا تمه کار  انان در هر روز و یا هر نوبت کار  همچنین  ساعت  اضا فه کاری را نشان می دهد 

ب)کار ت اوقات کا ر

این کارت نشا ند هنده او قاتی است که کار گر برای  ساخت و تکمیل هر سفارش صرف کرده است به  عهبارت دیگر این کارت حاوی اطلا عاتی در مورد  نوع  کار انجام شده می با شد  تکمیل کا رتهای پبت  اوقات کار به عوامل متعدد و نو ع عملیات بستگی دارد در  موسساتی

که تو لید به صورت سفارش انجام می شود کارت  اوقات کار در محا سبهد و پرداخت نها یی دستمزد  کار کنان از اهمیت  وی پژهای بر خوردار  است ولی در موسساتی  که تو لید به  صورت سفارش  انجام  نمی شود معمو لا به کارت اوقا ت کار نیازی نیست اگر هر  کار گر روی سفار شات  متعددی کار کند با ید  زمان  شروع و پایان  کار را بر روی هر سفارش به سر پرست  اطلاع دهد  کهدر این صورت کار تها  به و سیله سر پرست  تکمیل  می گردد کارت ثبت اوقات کار ابزار منا سبی برای محاسبه و پرداخت پاداش کار گران بر اساس طرحهای تشویقی است

 

وظیفه دایره ثبت ورود وخروج پرسنل

وظیفه این بخش جمع اوری اطلا عات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور وغیاب هر یک از کارکنان درموسا ت و وا حد هامی باشد که به طریق وروشهای خاصی این کار صورت می پذیرد

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد

این دایره وظیفه تهیه وتنظیم لیست حقوق ودستمزد وتعیین مبلغ ناخا لص وخا لص حقوق ودستمزد قابل پرداخت به هر یک از پرسنل را بر عهده دارد ودر واقع اسنادو مدارک حقوق ودستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری می شود توجه دارید که  بحث حسابداری هزینه  حقوق ودستمزد در این دایره مطرح می شود افرادی که برای استخدام وارد موسسه می شوند ابتدا در بخش کار گزینی  موسسه اقدام به انعقاد قرارداد نموده وبا توافقهایی در ارتباط با نحوه و شرایط کار وزمان ومدت وسایر مواردی که طبق قوانین کار مشخص شده به عنوان یکی از پرسنل ان موسسه شروع به کار می نماید حقوق ودستمزد ونرخ دستمزد وسایر موارد در اختیار واحد حسابداری حقوق ودستمزد قرار می گیرد واز طرف  دیگر  فرد مذکور پس از کار در موسسه واحد ثبت و ورود وخروج اطلاعات  مدت زمان کار ایشان را طی مدت کار  را ثبت می نماید که معمولا پس از یک ماه کارکرد زمان ورود وخروج در اختیار واحذ حسابداری قرار می گیرد واحد حسابداری  پس از  محاسبه مدت کار کرد فرد موردنظر  با لفظ   قرارداد کار و شرایط قانون کار حقوق و دستمزد  متعلقه پرسنل  مذکور را کسورات قانونی ایشان راتعیین و اقدام به ثبت در حسا بها می نماید

عیدی وپاداش

معمولا در پایان  دوره مالی یا در پایان هر فصل  به منا سبتهای  مختلف مبلغی به عنوان عیدی و پاداش به کار گران و کارکنان پرداخت می شود  حداقل  مبلغ عیدی وپاداش کارگران معمولا در پایان هر سال بر منای حقوق ودستمزد توسط هیات دولت تعیین می گردد اما هیات مدیره  می تواند مبلغی بیش از حداقل تعیین شده به همین عنوان به کارگران بپردازد از نظر حسابداری ثبت پاداش در حسابها به منظور  تخصیص هزینه ها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است

 چنانچه  مبلغ پادش سالانه در اخرین ماه دوره مالی در حسابها منعکس شود بهای تمام شده محصول در ان ماه افزایش قابل توجهی خواهد یافت به همین دلیل بهتر است مبلغ پاداش را در طول دوره مالی به طور یکنواخت به محصولات دوره  سرشکن نمود لذا در ابتدای  هر دوره مالی هنگام بر اورد بودجه دستمزد مبلغ  پاداش سالانه نیز بر اساس تجربیات سال گذشته  پیش بینی می گردد

کسورات  قا نونی

دایره حسا بداری  موظف است در زمان تنظیم هر لیست  حقوق ودستمزد با توجه به مصوبات قانونی یا بر اساس توافق بعمل امده با کار گر مبالغی را تحت عنوان کسور دستمزد از حقوق ودستمزد کارکنان کسر وبه سازمانهای ذینفع پرداخت نماید این مبلغ شامل کسور توافقی می باشد کسور قانونی عبارت از وجوهی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط وبر اساس مصوبه های قانونی باید  از دستمزد کارگران کسر وبه سازمانهای ذینفع پرداخت نمایند کسئر قانونی شامل مالیات حقوق و دستمزد حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر به صندوق اجرا می باشد

مالیات  حقوق ودستمزد

مطابق  قانون کارفرما موظف است در زمان تهیه هر لیست دستمزد  مبلغ مالیات  متعلق را با توچه به ظرایب جدول مالیاتی وپس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده از حقوق کار گر کسر وبه حساب وزارت امور اقتصادی ودارایی واریز نماید مهلت پرداخت مالیات حقوق ودستمزد حداکثر یک ماه پس از تنظیم لیست خواهد بود ودر صورت تا خیر در پرداخت ان جریمه دیر کرد به کارفرما تعلق خواهد گرفت

 

حق بیمه اجتماعی و نحوه محاسبه ان

حقبیمههای اجتماعی کارگران جمعا معادل 30/ حقوق دستمزد ناخالص است که 7/ ان به وسیله کارگر  20/ توسط کار فرما و 3/ باقیمانده از سوی دولت تا مین می گردد .به موجب قانون کرکنانی که حق بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده باشند حق استفاده از مزایای قانونی  بیمه را خواهد داشت . برخی از مزایای بیمه های تامین اجتماعی عبارتی از: بیمه درمانی ودریافت مستمری (از کار افتادگی-  بازنشستگی فوت)

حق بیمه سهم کارگر که معادل 7/دستمزد نا خالص ویکی از عوامل کسور دستمزد است باید هنگام تنظیم لیست توسط  کرفرما از دستمزد او  کسر وبه سازمان تامین اجتماعی پرداخت شودبنابراین سهم کارگر بابت حق بیمه تامین اجتماعی هزینه برای کارفما محسوب نمی شود  حق بیمه ی اجتماعی سهم کارفرما معادل 20/ دستمزد ناخالص است که کارفرما باید هنگام تنظیم لیست  علاوه بر دستمزد  محاسبه کند و همراه  حق بیمه سهم کارگر به ساز مان تا مین اجتماعی پرداخت نما ید این مبلغ جزو کسور دستمزد محسوب نمی شود  بنابراین به عنوان یکی از اقلام هزینه در گروه  هزینه های غیر مستقیم(سربار )طبقه بندی می شود

حق بیمه سهم دولت معادل 3/دستمزد ناخالص است که از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد

کارفرما باید حداکثر 20 روز پس از تنظیم لیست حقوق ودستمزد یک نسخه از ان را به انضام چکی معادل مبلغ حق بیمه  سهم کارگر وکارفرما به سازمان تامین اجتما عی تسلیم نماید .در غیر این صورت  مشمول جریمه دیر کرد می باشد

توجه:به مو جب قا نون کار فرما  مو ظف است  زمان تنظیم لیست  معادل 3/ حقوق و دستمزد  کار کنان  را علا وه بر دستمزد به عنوان حق بیمه بی کاری محا سبه و به صندوق بیمه بی کاری واریز نما ید حق  بیمهبی کاری نیزمانند حق بیمه های اجتماعی سهم کار فرما یکی از اقلام هزینه سربار محسوب می شود

صندوق  اجرا (اجراییات)

 یکی دیگر از عوامل  مربوط به کسور حقوق و دستمزد  بدهی کار گر به صندوق اجراست  اجراییات به مبلغی گفته می شود که طبق  قا نون یا به مو جب احکام  صادره از سوی مراجع  قا نونی  با ید  تو سط  کار فرما از  حقوق کار گر کسر و به حسا ب  صندوق اجرا واریز گردد بعضی از دلایل صدور احکام  مبنی بر کسر مبلغی از حقو ق    کارگر  توسط دا د گاه های  صا لحه  عبارت است از : عدم  پرداخت  بد هی  تو سط کار گر به اشخاص ثا  لث و تسلیم  شکا یت  طلبکار  به دادگستری برای وصول طلب مورد بحث  محکوم شدن  کار گر  به پرداخت غرامت بر اساس شکا یت  کار فرما  دایر بر وارد اوردن خسارت به  کار خانه و ....

چنا نچه مبلغ مورد شکایت بیش از 3/1 حقوق ما ها نه کار گر  با شد بر اساس  حکم دادگاه  به صورت اقساط ما ها نه از دستمزد او کسر وبه حساب  صندوق اجرا واریز  خواهد شد

کسور توافقی

کسور  تواقفی  عبارت از وجوهی  است که با  توافق کار گر ویا بر اسا س  قرارداد بین 

کار گر و کار فرما در  زمان  تنظیم  لیست از دستمزد کار کنان کسر می شود بعضی از اقلام  کسور تو افقی  عبارتند از :بدهی کار گران به  شرکت  تعا ونی  اقساط مر بوط به وام مسکن  سهم  کارگر  بابت  طرح باز نشستگی و مسا عده یا پیش پرداخت  حقوق و دستمزد

بدهی  کار گر به  شر کت  تعاونی  یا به اشخا ص

بنا به در خواست  کار گرانی که به شر کت  تعاو نی یا به اشخاص دیگر بد هکارند  دایره  حسا بداری  اقساط  بدهی را ما ها نه از دستمزد انان کسر و به طلبکاران پرداخت می نما ید

مسا عده یا پیش  پرداخت حقوق و دستمزد

در واحد های  تولید ی  معمو لا قبل  از پا یان  هر ماه مبلغی  به عنوان مساعده به کار گران پرداخت می گردد کهعلت ان نیاز کار گران و احتراز از محا سبه حقوق و دستمزد  در پایان هر هفته و یا پایان هر پانزده روز  می باشد  .دایره حسا بداری در زمان  تنظیم لیست ما هانه حقوق و دستمزد  مبلغ مسا عده یا پیش پرداخت را از دستمزد کار کنان کسر می نما ید

 

تعاریف

1) بیمه شده : شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده وبا پرداخت  مبالغی  بعنوان حق بیمه  حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی را دارد

2)خانواده بیمه شده: شخص یا اشخاص هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این  قانون استفاده می کند

3)کار گاه :محلی است که بیمه شده به دستور  کار فرما یا نما ینده او در انجا کار می کند

4)کار فرما :شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار ادررهء کارگاه هستند نماینده کار فرما  محسوب می شود و کار فرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده می گیرند

5)مزد یا حقوق یا کار مزد :شامل هر گونه وجوه ومزایا نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل  کار به بیمه شده داده می شود

6)حق بیمه عبارتی از وجوهی است که به حکم این قانون وبرای استفاده از مزایای موضوع ان به سازمان تامین اجتما عی پرداخت می گردد

7)بیماری:وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه  موجب هردو در ان واحد می گردد

8)حادثه: اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تا ثیر عامل یا عوامل خار جی یا در اثر عمل یا اتفاقی نا گهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد

9)غرامت دستمزد )به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بار داری  بیماری  وعدم توانایی موقت اشتغال به کار وعدم دریافت مزد یا حقوق به جای مزد یا  حقوق بیمه شده پرداخت می شود

10)کمک عائله مندی:مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کار فرما به بیمه شده پرداخت می شود

11)از کارافتادگی کلی :عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحویکه  نتواند با اشتعال به کار سابق یا کار دیگری بیش از 3/1 از درامد قبلی خود را بدست اورد

12) از کار افتادگی جزئی :عبارت است از کاهش  قدرت کار بیمه شده به نحویکه با اشتغا ل به کار  سابق  یا کار دیگری فقط قسمتی از درامد  خود را بهدست اورد

13)باز نشستگی :عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن  بازنشستگی در این قا نون

14)مستمری:عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درامد به بیمه شده ودر صورت فوت او برای تامین معیشت بازما ندگان وی به انان پرداخت می شود

کارت ساعت

این کارت حضور هر یک از پرسنل را در محل کار یا کارخانه و ساعت شروع وپایان کار انها را در هر روز ویا هر نوبت کار نشان می دهد وهمچنین جمع ساعت کار واضافه کاری انها  بوسیله این کارت نشان داده می شود واین معنا که برای هرفرد یک کارت اختصاص داده می شود که در ان زمان ورود شخص به محل کار یا خروج  ان از محل کار  به روشهای مختلفی از جمله به وسیله ماشین ویا ساعتهای کارت زن ویا به صورت دستی  مشخص وثبت می شود که پس از اینکه ساعت کارکرد هر فرد ثبت شد در پایان ماه بر اساس ان ساعت های اضافی  کاری وسایر اطلا عات کارکرد فرد که باعث افزایش حقوق ودستمزد محاسبات مربوط را جهت پرداخت حقوق انجام خواهد داد

دایره  حسابداری حقوق و دستمزد

پس از اینکه اطلا عات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله  قرارداد های کار  نرخ  دستمزد ساعا ت کار وسایر موارد از دایره کار گزینی به واحد  حسابداری حقوق ودستمزد  ارسال گردیده  اوقات کار کرد پرسنل و زمان کار کرد انها و سایر اطلاعات مربوطه نیز از دایره ثبت اوقات کار به دایره حسابداری حقوق ودستمزد با لحاظ موارد قانونی  ذکر شده در ارتباط با اضافه کاری ونوبت کار وغیره وتعیین کسورات مربوط از جمله بیمه مالیات وغیره اقدام به تهیه وتنظیم لیست  حقوق ودستمزد می نماید و هزینه حقو قومبلغ خالص پر داختنی به فرد را مشخص می نماید وسند حسابداری مربوطه را ثبت خواهد کرد

جمعه وتعطیلات رسمی مرخصی

کارگران کار مزد برای روزهای جمعه وتعطیلات رسمی و مرخصی  استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کار مزد انها در ان روزها کارکرداخرین ماه کار انهاست مبلغ پرداختنی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد

ماموریت

ماموریت به مواردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود ویا ناگریز باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نما ید

ماموریت خاج از محل خدمت 

به کرگرانی که به موجب قرارداد  یا موافقت بعد ی به مامریتهای خاج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت  تعلق می گیرد این  فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت  یا مزد مبنا روزانه کار گران باشد همچنین کار فرما مکلف است وسیله  یا هزینه  رفت و برگشت انها را تامین کند

تامین ومیزان ساعات کار کار گران

ساعت کار در این قانون مدت  زمانی است  که کار گر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کار فرما  قرار می دهد  به غیر از موارد ی که در این قانون مستثنی  شده است کار گران در شبانه روز نباید از 8ساعت تجاوز نماید

چگونگی تعیین ساعات کار در  روزها ی هفته

کار فرما با توافق کارگران یا نماینده قانونی انان می تواند ساعات کار در بعضی از روزها هفته کمتر از میزان مقرر ودر دیگر زوزها اضافه  بر این میزان تعیین کند به شرط انکه مجموع ساعات کار هر هفته از44 ساعت تجاوز نکند

میزان ساعات کار در کارهای سخت وزیان اور

در کارهای سخت وزیان اور و زیر زمینی – ساعات کار نباید از 6ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید

تعریف کار روز – شب  -مختلط 

کار رو ز کارهایی است که  زمان انجام ان از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب  کاری است که زمان انجام ان بین 22 تا 6  بامداد  قرار داد کار مختلط نیز   کار هایی است که بخشی از ساعات  انجام  ان در روز و قسمتی از  ان در شب محسوب  می شود کار گر از فوق العاده مو ضو ع  ماده 58 این قانون استفاده می نماید

 کار نوبتی

کار نوبتی عبارتی است از کاری که در طول ماه گردش دارد  به نحوی که نوبتهای ان در صبح و عصر  یا شب واقع شود

پرداخت فوق العاده نوبت کار ی

کارگری که در طول ماه به  طور نوبتی  کار میکند و نوبت های کار  وی در صبح وعصر  واقع می شود 10/وچنانچه  نو بتهای در صبح و عصر و شب واقع می شود 15/ ودر صورتی که  نوبتها  به  صبح وشب ویا  عصر وشب بیفتد 22.5/ علاوه بر مزد  به  عنوان  فوق العاده  نوبت  کاری  در یافت  خواهد  کرد

میزان  ساعت  کار در  نوبتی

در کار نوبتی ممکن  ساعت از 8 ساعت در شبا نه روز و44 ساعت در  هفته  تجاوز  نماید  لکن جمع  ساعت کار در  چهار  هفته متوالی از 176 ساعت  تجاوز کند

شرایط ارجاع کار اضافی به  کار گر

در شرایط  عاد ی ارجاع  کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است

الف) موافقت کارگر

ب) پرداخت 40/  اضافه  بر مزد هر  ساعت کار عادی

پ) ساعت کار اضافی  نباید از 4 ساعت  در روز  تجاوز نماید  مگر در موارد خاص با توافق  طرفین

ت)روز جمعه  روز  تعطیل  هفتگی  کار گران با استفاده از مزد می باشد . کارگرانی که به هر عنوان  روز جمعه کار کنند در  مقابل  عدم  استفاده از تعطیل روز جمعه 40/ اضافه بر مزد دریا فت  خواهد  کرد

مطابق قانون کار از ساعت 6 بامداد  تا ساعت 22 کار روز واز ساعت 22تا6 بامداد  روز بعد  کار شب محسوب می شود  اگرقسمتی  از کار در روز و قسمتی از شب انجام  شود  کار مختلط محسوب  میگردد که مطابق قانون به ان  قسمت  از کار  که در شب انجام می شود 35/ مزد اضافه بر مزد ساعت  کار عادی تعلق می گیرد . مشروط  بر این  که کار گر نوبت  کار نباشد  ه موجب ماده 61 قانون  کار  ارجاع کار اضافی به  کار گرانی که کار شبانه یا  کار های  خطرناک و سخت و زیان اور  انجام می دهند  ممنوع است

مردروز  تعطیل هفتگی کار گر  در صورتیب که روزهای  کار در هفته  کمتر از شش  روز  باشد  مزد  روز تعطیل  هفتگی  کارگر  معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتنی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود  کار گاههایی که با انجام  روز کار در هفته و44  ساعت  کار قان ونی  کار گر انشان از دو روز  تعطیل  استفاده می کنند مزد هر یک از دو روز  تعطیل هفتگی برابر با مزد  روزانه  کار گران خواهد بود

پرداخت  مزد در ماهای 29 روزه

قانون  کار جمهوری  اسلامی  ایران در  صورتی که  بر اساس  قرارداد  یا عرف کارگاه پرداخت   مزد به صورت  ماهانه  باشد مستبط از تبصره  ماده مذکور درماهای  29 روزه  باید  بر  اساس 29 روز محاسبه وبه کارگر پرداخت شود

پرداخت مزد در ماهای 31 روزه

در قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته واعم از کار گران  روز مزد – کار مزد – موقت دائم غیره ومدلول  تبصره ماده 37 این قانون نیز نسبت به کلیه کارگران نا فذ می باشد و باید منطبق  با تبصره  ماده  قانونی  یاد شده  حقوق  ومزایا  کارگران  را  اساس 31 روزه محاسبه وپرداخت نماید

تعیین مزد و ساعات کار ماهانه

 ساعات کار ماهانه در مقررات  قانونی کار پیش بینی نشده است ولی تععین مرپزد بصورت ماهانه به موجب ماده 37  قانون کار  معنی ندارد  لذا در مواردی که مزد به صورت ماهانه تعیین  شده باشد کارگر به انجام کار قانونی هفتگی در پایان ماه استحقاق دریافت  حقوق  تعیین شده ماهانه  را خواهد  داشت ولذا  تفکیک حقوق بر اساس 176 یا 191یا 220 ساعت  موردی ندارد  ضمنا  کار گر در ماهای 31 روزه استحقاق دریافت30/1(یک سی ام )از حقوق ومزایا  تعیین شده ماهانه را خواهد داشت

نحوه محاسبه مزد یک ساعت کار 

مزد  هر ساعت  کار در مواردی  که حقوق ماهانه  تعیین  شده باشد  به شرح ذیل می باشد :

مزد روزانه =30/ حقوق ماهانه

مزد یک ساعت کار =7ساعتو20دقیقه / مزد روزانه

نحوه محاسبه اضافه کاری

انجام اضافه کاری از سوی کارگران نوبت کاری  با رعایت  شرایط پیش بینی شده در ماده 59 قانون کار مجاز  خواهد  بود و نحوه محاسبه  اضافه کاری به شرح ذیل می باشد

مزد  روزانه =30/مزد ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی =7 ساعت و20 دقیقه /مزد روزانه

 مزد یک ساعت  اضافه کاری = چهل در صد مزد  یک ساعت  عادی  +مزد یک ساعت کار

نحوه محاسبه پرداخت  اضافه کار به کارگران نوبتی و غیر نوبتی  پرداخت فوق العاده اضافه کاری نوبت کار وغیر نوبتی کار به صورت یکسان 40/ علاوه بر مزد هر ساعت کاری  نیز در  اضافه کاری تاثیری ندارد

حداکثر ساعت  اضافه کاری

سقف مربوط به ساعست کار اضافی وموضوع  قسمت اخیر تبصره ماده 59 قانون  کار در قانون مر قوم مشخص نشده است النهایه  ارجاع کار بیش ا ز4 ساعت باید با عنایت به استثتاء

پیش بینی  شده  باشد به نحوی که استثناء  تبدیل به قا عده نشود

مزایایی که در محاسبه اضافه کاری منظور می گردد

مستفاد از ماده 36 قانون کار وتبصره ان مزایایی از قبیل سختی کار ومزایا سرپرستی وفوق العاده شغل که به تبع شغل وبرای ترمیم مزد در ساعت عادی کار پرداخت می شود  جزء مزد ثابت محسوب می گردد و لذا در مبنای  محاسبه اضافه کاری  نیز منظور خواهد گردید

 

پردخت اضافه کار به کارگران شب کار

کارگران غیر نوبت کاری که ساعت کاری انها در فاصله ساعت 22تا 6  بامداد واقع شود علاوه بر40/ فوق العاده مربوط به اضافه کاری استحقاق دریافت 35/ مربوط به کار در شب را نیز خواهد داشت

دستمزد مستقیم

وجوهی که به کارکنان شاغل در فعالیتها و کوششها ی  مرتبط  با ساخت  پرداخت می شود معرف  هزینه دستمزد ساخت است  که بخشی از هزینه های تولید را تشکیل می دهد  همان گونهکه می دانیم هزینه دستمزد مستقیم کار خانه  دستمزد کارکنانی است  که به شکل دستی یا با استفاده  از ماشین  مستقیما روی محصولات  یا سفار شها کار می کنند کار مستقیم  به تمام کارهایی اطلا ق می شود که مستقیما در گیر در تولید وتکمیل محصولات سفار شها و خدمات است  میزان ان را به سهولت با یک واحد محصول یک سفا ش یا خدمت وردیابی  کرد  و  معرف  بخش عمده ای از هزینه های ساخت ان محصول سفارشیا خدمت  است نمونه بارز  کار مستقیم کار کنانی است که در بخش  مونتاژ در یک کار خانه  خودرو سازی کار می کنند و مستقیما  در تکمیل  خودرو  نقش دارند

دستمزد غیر مستقیم

دستمزد غیر مستقیم کار کنان کار خانه نیز دستمزد تولید  است اما  قابل  ردیابی با یک واحد  محصول مشخص یا یک سفاش معین  نیست وکوشش در جهت  ارتباط دادن  ان با یک واحد  محصول با یک سفارش  خاص توجیه اقتصادی ندارد

زمان عادی انجام کار

عبارت از مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است

زمان استا ندارد انجام کار

عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین . زمان استاندار  از طریق زمان سنجی  حرکات  لازم  برای تولید وبا در نظر گرفتن اوقات استراحت توقف وتا خیرات احتمالی بد ست می اید

مرحله تامین اعتبار

در این مرحله سند هزینه حقوق  همراه  با تما می ضما ئم  جهت اعتبار به بخش بودجه سازمان ارائه میگرد د بخش بودجه سازمان با توجه به موارد هزینه  شده اعم از حقوق  مستمر و غیر مستمر کار کنان  اقدا م  به تامین اعتبار سند حقوق و دستمزد  می کند در این بخش  موارد  هزینه شده را با توجه به فصول وموارد  هزینه  تامین  اعتبار  میگردد پس از  اینکه  تامین  اعتبار  صورت گرفت  مسیر  مراحل بعد ی به دبیرخانه  سازمان ارائه وزمانی که شماره و تاریخ دبیرخانه روی سند قرار گرفت  جهت  پرداخت  با ید  به امضاء  معاونت  مالی یا  رئیس  سازمان  رسیده  به  مرحله بعد ارسال می گردد

 مرحله رسیدگی اسناد

 سند بعد از اینکه به دستور  معا ونت مالی و مدیر  سازمان  رسید  با  شماره با یگانی  اختصاص  یا فته اسناد به رسیدگی  اسناد  تحویل  می گردد بخش رسیدگی  اسناد هم تک تک موارد  هزینه  شده در سند حقوق  را مورد  بررسی  قرار  می دهد  تا هیچ هزینه  مخالف با  قانون  محاسبات  عمومی کشور  صورت  نگرفته  با شد و موارد  قانونی  رعایت شده با شد  هنگامی  که  مرحله  رسیدگی  به پایان  رسید  جهت تائید به ذیحساب سازمان هم  با توجه  به  رسیدگی  انجام  گرفته سند  مورد نظر را با رعایت  قوانین و مقررات  مالی و محاسبا تی و برای  صدور  سند  حسابدار ی  تحویل واحد  بعدی می دهد

 مرحله تنطیم حساب وصدور سند حسا بداری

 در این   بخش  زمانی سند  حسا بداری صورت  می گیرد  که  سند  مورد  تایئد و رسیدگی  ذیحساب سازمان د قرار گرفته  باشد  در  هنگام  صدور  سند حسا بداری  تاریخ روز  صدور  سند و شماره حساب  همچنین  تمامی اقلا می که در سند حسا بداری باید وارد گردد انجام   می گیرد و پس از تهیه سند حسابداری  سند  هزینه  جهت  صدور  چک به مرحله بعد ار سا ل  می گردد

مرحله  صدور چک

در بخش  صدور چک  به  فرد  صادره  کنده  چک چکهای  مورد نیاز  را یا دتوجه  به سند حسا بداری  صادر  می کند  چکهای  صادره  باید به  امضای  رئیس  سازمان و ذیحساب  سازمان  برسد  وقتی  به  امضا ی  رئیس ساز مان و ذیحساب ر سید  جهت  پرداخت  به با نک  ارائه می گردد هنگامی که چک مورد  نظر  به بانک  ارئه گردید  حسا بدار ی   نسبت به پرداخت ان اقدام  می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبتهای حسا بداری مربوط به حقوق و دستمزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دایره حسا بداری  پس از تکمیل لیست حقوقو دستمزد و تنظیم سند مربوط به ان اقداماتی به شرح زیر انجام می شود ثبت لیست حقوق ودستمزد ثبت تهسیم هزینه حقوق ودستمزد ثبتهای پرداخت حقوق و دستمزد و کسور مر بوط

ثبت لیست حقوق و دستمزد در  دفاتر

برای ثبت لیست دستمزد ابتدا معادل جمع کل حقوق و مزایا حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد  بد هکار می شود 

سپس اقلامی که با ید از دستمزد کار گران کسر شود (ما نند حق بیمه اجتما عی سهم کار گر مالیات حقوق ودستمزد صندوق اجرا وام مسکن شرکت تعاونی و پیش پرداخت دستمزد  همچنین  ذخیره حقوق و دستمزد ایام مرخصی )به حسا بهای مربوط بستانکار می گردد .ما به التفاوت حساب  بدهکار و حساب های بستانکار در این ثبت نشا ندهنده یحقوق و دستمزد قابل پرداخت به کار گران می باشد که به حساب حقوق و دستمزد پرداختنی بستانکار می شود

حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد

 

حساب ذخیره ی دستمزد ایام مرخصی

حساب ذخیره ی پاداش کار کنان

حساب حق بیمه های اجتما عی (سهم کار گر)

حساب مالیات حقوق و دستمزد

حساب صندوق اجرا

حسا ب وام مسکن 

حساب شرکت تعا ونی

حساب پیش پرداخت حقوق و دستمزد

حساب حقوق و دستمزد پرداختنی

ثبت لیست دستمزد مر بوط به ....ماه سال....کار کنان

پس ازثبت ارکیل مر بوط به جمع کل حقوق و مزایابا ید سایر اقلام مندرج در لیست مانند حق بیمه های اجتماعی سهم کار فرما و حق بیمه بی کاری به حسا بهای  هزینه مربوط منظور شود

حساب هزینه ی بیمه های اجتماعی

حساب حق بیمه پرداختنی

ثبت حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما

 

                                                حساب هزینه بیمه بی کاری

حساب حق بیمه ی  پرداختنی

ثبت حق بیمه بی کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم خرداد ۱۳۹۰ توسط سمیه کمالی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک


قالب پرشین بلاگ

قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگ اسکای

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ

حسابداری - تعریف سیستم حقوق ودستمزد

<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط <-PostAuthor-> در <-PostDate-> و ساعت <-PostTime-> |


Powered By
BLOGFA.COM


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس